Zdětín

Přidat údaj - nahlásit změnu
Zdětín


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Zdětín 49, 79843 Ptení
Primátor/Starosta: Robert Kříž
Náměstek primátora/Místostarosta: Zdeňka Kvapilová
Tel.: 582376629
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: http://mesta.obce.cz/zdetin

Obecné informace

Počet obyvatel: 315

Rozloha obce/města v ha: 534

První písemná zmínka: 1368

Úřední hodiny:

Po: 18:00 - 20:00
Čt: 17:00 - 19:00Prezentace:

Obraz o historii a životě obce Zdětín

Zdětín leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 345 m. Severním směrem od obce se rozkládá les nazývaný Háj a v jeho okrajové části je několik chatových osad. Severovýchodně od obce se zvedá kopec Bílá hora ( 341 m.n.m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních je chráněná oblast přírodní rezervace Na Hůrkách.Obec vznikla v místě, jehož blízké okolí bylo osídleno ještě před začátkem našeho letopočtu. První zmínka o Zdětíně (dle „Zemských desek moravských“) je z roku 1368, kdy Jakub Bělík prodal svůj zdejší lán Marovcovi ze Zdětína, který pak převedl nebo prodal Zdětínský dvůr na nového vlastníka jménem Otoslav (r. 1371).Rozdělením panského dvora při pozemkové reformě vznikla v roce 1785 osada Nechutín.Ta se sloučila se Zdětínem v roce 1863 politicky a od roku 1920 i hospodářsky.Zajímavostí obce je stará studna nazývaná Haltýř, jež byla dříve součástí panského dvora.
Na návsi obce Zdětín stojí kaple sv. Anny, postavená nákladem 1.200 zlatých v roce 1843,která se v roce2006 opravila.Kaplička dostala nový kabát,do věžičky se zabudovaly nové věžní hodiny a upravilo se prostranství v jejím okolí. Před kaplí sv. Anny je postaven pomník padlým obětem obou světových válek.
Obec měla vlastní školu a zajímavým údajem je, že byla postavena během jediného roku , a to v roce 1876.Do druhého pololetí roku 2004 sloužila tato budova jako MŠ. V současné době se v prostorách této budovy nachází obecní úřad a obecní knihovna. V roce 1913 byl v obci vybudován hřbitov.Elektrifikace obce proběhla v roce 1928.
V současné době má obec 136 domů a 315 občanů.Obcí prochází značená lokální cyklostezka.
Jak již bylo zmíněno výše, základní škola byla v obci již zrušena , budova sloužila jako MŠ. Žáci základní školy jsou sváženi autobusem do Základní školy ve Ptení. Od druhého pololetí roku 2004 byla obec z důvodu malého počtu dětí přinucena k nepopulárnímu kroku, a to ke zrušení mateřské školy. Do uvolněné budovy byl přestěhován obecní úřad i obecní knihovna. V osmdesátých letech vznikla v jihozápadní části okresu Olomouc a v severozápadní části okresu Prostějov velmi napjatá situace v zásobování pitnou vodou. Tato skutečnost vedla ke vzniku koncepce pomoravního skupinového vodovodu pod patronací MZe ČR. Hlavním záměrem bylo vytvoření ucelené soustavy vodárenských objektů, která by umožňovala transfer pitné vody z oblasti Mohelnické brázdy, kde kapacita vodních zdrojů převyšuje místní potřeby, do zdrojově deficitních oblastí středního Pomoraví.Výstavbu realizuje od roku 1994 svazek obcí Vodovod Pomoraví, který v současné době sdružuje deset obcí v okrese Šumperk, devatenáct v okrese Olomouc a sedmnáct v okrese Prostějov,jejímž členem je i naše obec.Akcí „svazek obcí Vodovod Pomoraví“ byl v obci zbudován vodovod . Současně s vodovodem byla provedena i plynofikace. Plynofikace byla zprovozněna v roce 1999 a vodovod o rok později.Koncem roku 2000 byla pak stavba ukončena opravou místních komunikací s novým asfaltovým povrchem. V obci zatím není zbudována hloubková kanalizace, pouze dešťová.
Jistě je nutná zmínka i o další „části Zdětína“, a to jsou chaty. V katastru obce jsou tři dosti veliké chatové lokality: Mokřiny, Blata a velká část před a za Běleckým Mlýnem. Naproti bývalého mlýna v nádherné krajině je menší opuštěný lom, a nad ním místo s pozůstatky prehistorického hradiště. Jeho počátky spadají do období mladšího neolitu (4 000 – 2 500 let př.n.l.). Výzkumy v lokalitě jsou nepravidelně prováděny od roku 1886 do dnešních dnů. Výzkumy prokázaly , že místo bylo využito i ve středověku ve 13. a 14. století, jako opevněné sídlo šlechty. Plocha bývalého hradiště je překvapivě prostorná. Ze tří stran jsou dodnes patrné poměrně mohutné valy a příkopy. Byl tu odkryt i středověký vjezd do sídla.Hradiště má oválný půdorys, o rozloze asi 1,5 ha, opevněné vysokým valem a příkopem, nejsnadněji přístupné od jihovýchodu, dnes je lokalita zalesněna. Při výzkumech části valu a příkopu prováděných v roce 2001, byly zjištěny dvě fáze hradeb, z nichž jedna měla kamennou čelní zeď. Současně zde byly zjištěny známky osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, osídlení z pozdní doby kamenné a těž nálezy svědčící pro kulturu platěnickou z doby halštatské. K místu se váže pověst, že tu stával pevný hrad. Propadl se do země kvůli prostopášnostem svého pána. Zjevuje se tu Bílá paní, přízrak dcery tohoto pána. Obchází zde v poledne, s karabáčem v ruce. Hlídá prý, aby žádný z duchů nevylezl z hradu. Na velký pátek se hora otevírá. Jednou prý Bílá paní donutila dva hochy strávit v hoře celý rok. Podle další pověsti Bílá paní nosí dvanáct klíčů, od dvanácti propadlých hradů loupeživých rytířů z okolí.
Všechny tyto lokality jsou turisticky velmi oblíbené a ve velice hezkém přírodním prostředí , vhodné na vycházky s dětmi.. V katastru je vlaková zastávka, která se již několik let jmenuje „Zdětín u Prostějova“. V katastru obce je i Bělecký Mlýn - hotel a restaurace v oblíbené rekreační zóně Prostějováků . Hotel Bělecký Mlýn se nachází v klidném a romantickém prostředí údolí říčky.Děti si zde mohou prohlédnout zvířata v ZOO koutku, další z možností je projížďka na koni nebo relaxace při rybolovu. Bělecký Mlýn je také rodiště ak.malíře Oldřicha Lasáka (*9.12.1884, +21.6.1968).Oznam města/obce:

Obec Zdetín je členem Mikroregionu Kostelecko

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí