Zámek Čertousy, Praha

Zámek Čertousy, Praha

"Autor knihy Prahou krok za krokem Emanuel Poche tuto stavbu charakterizuje jako barokní zámek s výrazným zahradním průčelím. Dnes je tento objekt značně zchátralý. Najdete jej v obci, která byla roku 1933 připojena k Horním Počernicím."

Místní jméno Čertousy mělo v minulosti mnoho variant, původní zněla Trčúsy a je dosvědčena od r. 1322. Varianta Čertousy se objevila na počátku 16. století a kolem r. 1652 dala vznik poněmčené podobě Kartaus. Zaniklo po r. 1933, když ves byla připojena k Horním Počernicím, aniž si zachovala charakter byť i jen místní části zvětšené obce.
Původní osada nebyla velká a feudální roztříštěnost ji rozdrobila na části ještě menší. Jedna z nich se podobně jako Horní Počernice dostala již r. 1357 do majetku Karlovy koleje. Druhá část zůstala v držení drobné šlechty nebo měšťanů, kteří se tu vyskytují velmi často jako zástavní držitelé za poskytnuté půjčky. Mezi vlastníky lze uvést kolem r. 1400 staroměstského měšťana Alexandra Wassermanna, r. 1407 Alberta z Kolovrat, r. 1415 Dětřicha z Prahy a r. 1432 Václava z Trčús. Z r. 1400 pochází jediná zmínka o zdejší tvrzi, kterou tehdy držel jako zástavu staroměstský sladovník Ješek Vrabec. V následujícím období jsou zprávy skoupé a v žádné z nich není zmínka o tvrzi, takže je pravděpodobná domněnka A. Sedláčka, že stavba zůstala po husitských válkách opuštěná a do konce 15. století zanikla.

Ani pro novější dobu nejsou prameny bohatší, vlastnické poměry nelze vysledovat, a proto není známo, kdo a kdy dal vystavět dnešní zámeček, který se podle stylových znaků datuje do 18. století. Je to nevelká jednopatrová barokní budova s obdélníkovým půdorysem. Nádvorní fasáda v šíři pěti okenních os je jednoduchá, zahradní průčelí je členitější s vystupujícím rizalitem a štítem; střecha je mansardová s věžičkou. Před zámkem na západní straně býval anglický park, na východní je rozsáhlý hospodářský dvůr Státního statku hl. m. Prahy.

zdroj: www.hrady.cz