Zámek Černá Hora

Zámek Černá Hora

Zámek v Černé Hoře byl vybudován již asi ve 13. století, hradiště bylo podle Josefa Pilnáčka opevněno nejprve hliněnými valy podobně jako nedaleké hradiště bořitovské a zaujímalo celý prostor nynějšího zámku. Pozůstatkem hradu je nízká čtyřhranná věž, z níž prý vedla tajná chodba až k rybníku. Nejstarším známým držitelem hradu byl v 1. 1281 - 1298 Matouš z Černé Hory, který měl ve znaku volské rohy, pravděpodobně ozdobené zelenými lístky nebo pavími péry.

Matouš zastával v r. 1286 úřad purkrabího na ostrožském hradě, později na hradě Veveří. Po jeho smrti připadl černohorský majetek v 1. 1305 - 1320 brněnskému mincmistru Apardovi, původem z Florencie. Počátkem 30. let 14. století spravoval černohorský hrad Jindřich z Dubé, ale již v r. 1333 jej držel Ješek z Boskovic; jeho rodina i potomci pánů z Boskovic začali brzy považovat černohorský hrad za druhou kolébku svého rozvětveného rodu a podle Černé Hory se psali páni ‚Černohorští z Boskovic. Z nich Vaněk Černohorský z Boskovic jako účastník stavovského sněmu v Praze v září 1415 připojil svou pečeť na protestní list kostnickému koncilu proti upálení mistra Jana Husa.

Exteriér, stavební vývoj:
Zámek, původně hrad Černá Hora zaujímá konec jihozápadního výběžku z vrchu Paseka severně od městečka. Jeho areál je dvojdílný. Přístup k vstupnímu průčelí předzámčí, jenž má tvar obdélníku s orientací v ose objektu (tj. ze severovýchodu na jihozápad), vede od severovýchodu. K hradbě předzámčí, jenž vzniklo úpravou staršího předhradí, přiléhá na severozápadě a severovýchodě patrová dvoukřídlá hospodářská budova s okrouhou baštou nejspíš pozdně gotického původu v severním nároží.

Obdobná bašta zajišťovala i nároží východní, čímž bylo dosaženo velmi efektivního křížového postřelu předpolí; tato bašta byla zbořena při opravách objektu v 19. století. Průjezd do předzámčí má podobu zdobeného portálu s brankou pro pěší, dekorovaného nápisem o založení (přesnější by ovšem bylo říci přestavbě) předhradí Albrechtem Černohorským z Boskovic r. 1561.

Interiér:
Interiéry zámku byly zcela přizpůsobeny jeho novodobým účelům. V budově na předhradí se dochovaly renesanční ostění oken a portálků a rovněž renesanční klenby. Pod budovou se nachází prostorný sklep.

Adresa objektu:
Zámek Černá Hora - domov důchodců
Zámecká 1, Černá Hora 679 21
Tel.: +420 516 437 311