Víte, že Filipovo evangeliem se řadí k žánru sbírek Ježíšových výroků?

Filipovo evangelium

Víte, že Filipovo evangelium není evangeliem v literárním slova smyslu, nýbrž se řadí k žánru sbírek Ježíšových výroků?

Filipovo evangelium (zkratka FpEv) je gnostické novozákonní apokryfní evangelium. Jeho jediný exemplář je koptský překlad z knihovny z Nag Hammádí, objevené roku 1945 v Egyptě. Původní dílo ovšem bylo psané řecky. Evangelium se zaštiťuje autoritou jáhna Filipa, jednoho z prvních křesťanských misionářů.

Filipovo evangelium je ovlivněno valentinskou gnosí, z čehož se usuzuje, že nemůže pocházet ze starší doby, než z období působení samotného gnostika Valentína (pol. 2. století). Zřejmě vzniklo v Sýrii ve druhé polovině 3. století; nejstarší zmínky o něm pochází ze 4. století od Epifania ze Salamíny. Filipovo evangelium pravděpodobně nevychází z žádné starší ježíšovské tradice.

Filipovo evangelium není evangeliem v literárním slova smyslu (souvislé vyprávění o životě a smrti Ježíše Krista), nýbrž se žánrem řadí (vedle např. Tomášova evangelia) ke sbírkám logií (Ježíšových výroků). Samotný název „evangelium“ je až pozdější.Logií je celkem 127, ovšem narozdíl od Tomášova evangelia jsou některé monology tak dlouhé, že se FpEv stadartně člení nikoliv podle logií, nýbrž podle stránek (51–86) a řádků.

Filipovo evangelium je významné především pro své učení o gnostických svátostech. Ukazuje, že gnostická obřadní praxe se příliš nelišila od majoritní církve, její výklad měl ovšem ryze gnostické rysy – gnostikové ve svých svátostech spatřovali vlastní skrytý význam.