Veselíčko u Milevska

Přidat údaj - nahlásit změnu
2005 10 29-337 (2)_0.jpg


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Veselíčko čp. 24, 398 43 Bernartice
Primátor/Starosta: Jaromír K r š k a
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: 382 589284
Mobil: 724038232
Fax: 382 589284
E-mail:
Web: www.veselicko.eud.z

Obecné informace

Počet obyvatel: 198

Rozloha obce/města v ha: -

První písemná zmínka: 1306

Úřední hodiny:
-

Prezentace:

HISTORIE OBCE VESELÍČKO
Před třicetiletou válkou se naše obec nenazývala tak, jako dnes. Její jméno bylo Veselí.
Nebyl zde tehdy ani statek ani zámek. Vedle menších usedlostí zde bývaly dvě selské usedlosti - Šerhů a Tomšů.
Za starých dob patřilo Veselíčko k panství milevského kláštera. Počátkem 13.století sahaly hranice tohoto panství až za Bernartice, protože klášteru patřily mimo jiné Bilina, Bojenice, část Zběšic, Jetětice, Červená a Bernartice. První zachovaná písemná zmínka o Veselíčku je z roku 1306, kdy byla naše ves na soupisu majetku milevského kláštera.Ves Bilinu, dnes součást naší obce, potvrdil král Přemysl Otakar I. do majetku milevského kláštera listinou ze dne 6.ledna 1215. K Milevsku patřily vsi Veselí a Bilina až do roku 1431, kdy císař Zikmund dal královské panství zvíkovské a klášterní panství milevské do zástavy Oldřichu z Rožmberka. Od tohoto roku náležela obec ke Zvíkovu až do roku 1540. Po smrti Kryštofa ze Švamberka jeho syn Jan obdržel Milevsko. Vedle Veselí mu náležely Stehlovice, Bilina, Branice, Rukáveč, Velká, Osek, Kučeř, Hrejkovice a Květov.
Roku 1559 jeho syn Kryštof zdědil Milevsko, Veselí, Křižanov, Bilinu a jiné vesnice. Roku 1575 prodal Kryštof ze Švamberka z panství zvíkovsko - milevského ves Veselí, Křižanov, Bilinu, Zběšičky a Prachovský rybník panu Bohuslavu z Kalenic na Chřešťovicích. Bohuslav brzy po roku 1575 začlenil Tomšův i Šerhův statek v panský dvůr. Po jeho smrti dostali jeho synové Bohuslav a Jáchym Veselíčko, Křižanov, Bilinu a Zběšičky.
Na Bechyni se tento majetek dostal díky věřiteli Adamovi ze Šternberka. Roku 1630 byl statek ve Veselí zapsán do zemských desek a na rozlišení od Veselí nad Lužnicí byl pojmenován Veselíčko. Tento název poté přešel i na vesnici.
Dalším majitelem obce se stal pan Vojtěch Hynek ze Šternberka, který prodal majetek nejvyššímu zemskému sudímu Františku ze Šternberka a tímto se Veselíčko s vesnicemi Křižanovem a Bílinou dostaly darem (1635) do rukou preceptoru panu Alexandrovi Günterthalovi za výchovu synů sudího. Alexandr Günterthal se ve Veselíčku usídlil a vystavěl zde zámek. Po jeho smrti přešel majetek na rod rytířů Volfů ze Schwarzkopfu. Ti prodali statek Veselíčko panu Antonínu Přestavlckému z Přestavlk a Chlumčan. Svůj majetek odkázal nejmladšímu synovi Janu Nepomuku Chlumčanskému z Přestavlk. Bezdětný Jan prodal Veselíčko 8.5. 1783 svému švagrovi Josefu Bretfeldovi. Ten vystavěl pravé křídlo zámku (1797) a zřídil v něm kapli sv. Anny. U zámku založil anglický park. Zemřel roku 1820 a statek zdědil jeho syn František Josef Bretfeld, který proslul jako znamenitý dějepisec, archeolog, sběratel známek a obrazů. Poté panství zdědil František Bretfeld a po něm děti jeho bratří. Od nich koupil Veselíčko Jan Nepomuk Nádherný (1843). V držení baronů Nádherných zůstalo Veselíčko až do roku 1901, kdy přešlo na Ferdinanda Přibyla, továrníka v Krčíně nad Metují a poté na jeho syna Otakara. Dvůr měl v nájmu od roku 1915 do roku 1939 pan Grieswald, bývalý hospodářský správce v Milevsku. Od února do srpna 1939 pan dr. Tůma a od té doby vedl velkostatek pan továrník Přibyl, který dal na značné náklady zámek v roce 1940 opravit.
KOSTEL SV. ANNY
Kostel je stavbou z roku 1851. Před tím se bohoslužby sloužily v zámecké kapli sv. Anny, kterou dal vystavět roku 1797 rytíř Josef z Bretfeldu. V roce 1806 vystavěl Bretfeld obydlí pro kaplana a založil starý hřbitov. Rozhodnutím císaře Ferdinanda zde byla roku 1836 zřízena lokalie, která byla v roce 1857 povýšena na faru. Nový kostel byl postaven na náklady náboženského fondu. Základní kámen byl položen 19. října 1851 a kostel byl 10. září 1854 vysvěcen budějovickým biskupem Janem Valerianem Jirsíkem.
Na hlavním oltáři je obraz sv. Anny. Doba a jeho autor jsou neznámy. Postranní oltáře jsou tři: Neposkvrněného početí panny Marie, sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého. Kromě toho je v chrámové předsíni oltář božského Srdce Páně, vyzdobený Kristovou sochou.
Na stěně byl umístněn zajímavý obraz sv. Rodiny, malba z počátku 18. století. Byl sem přenesen ze rozbořené zámecké kaple.
V majetku kostela byl krásný stříbrný a pozlacený rokokový kalich s oválnými, malovanými emailovými destičkami a mešní rokokové konvičky s podnosem, umělecky tepané a posázené drahokamy. Skvostné tyto nádoby farnosti věnoval syn bývalého majitele panství Veselíčko, Antonína Chlumčanského, pražský arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský (1815 – 1830).
Na věži bývaly před 1. světovou válkou 4 zvony. První byl zvon Pán Ježíš, s obrazem Krista na kříži. Druhý zvon byl panna Maria s obrazem Madony s Ježíškem a třetí zvon sv. Jan s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Čtvrtým zvonem byl umíráček s obrazem kostlivce s kosou. Všechny 4 zvony byly ulity u Pernera v Českých Budějovicích. První 3 zvony však nepotkal dobrý osud, protože byly použity na válečné účely. Zůstal jenom umíráček.
Dnes stojí před průčelím kostela dvě pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Erazima, mučedníka. Postaveny byly na tak zv. můstku od býv. majitele velkostatku Veselíčko, Josefa rytíře z Bretfeldu brzy po roce 1780. Před průčelí kostela byly přemístněny v roce 1964 a v roce 1983 byly restaurovány.
V roce 1978 byla provedena celková oprava fasády a střechy kostela za přispění společenských organizací sousedních obcí. Roku 1994 byly nákladem obce opraveny a znovu uvedeny do provozu věžní hodiny. V roce 1998 byly provedeny částečné opravy obvodního zdiva proti vlhkosti a byla instalována vchodová mříž. Byla provedena celková oprava kostelních varhan.
ZÁMEK
Zámek byl původně jednopatrové stavení. V jedné ze síní byly ještě na začátku 20.století fresky z 18. století, znázorňující bohyně a amorety. Také zde bývalo mnoho obrazů, portrétů malovaných na plátně a různý empirový nábytek, což vše nashromáždil František Josef Bretfeld v první polovině 18. století.
Posledním šlechtickým zámeckým pánem byl baron Nádherný až do roku 1901. V roce 1940 nechal zámek zrekonstruovat další majitel pan Přibyl. Při tom bylo Günterthalovo křídlo ze 17. století spojeno prostřednictvím zámecké věže s křídlem Bretfeldovským ze století osmnáctého. V padesátých letech minulého století byl pak zámek radikálně přestavěn na školu pro odborné učiliště, přibylo jedno poschodí a fasáda se změnila na břízolitovou.
Vedle zámku byl anglický park, který je dnes neudržovaný. stojí v něm internát učňovské školy a zřícenina pseudogotické hrobky Bretfeldů. Na severní zdi parku byly umístěny náhrobní kameny rodu Bretfeldů.

HŘBITOV
Starý hřbitov býval při silnici Veselíčko – Jestřebice a byl založen v roce 1806. Nynější hřbitov nedaleko silnice vedoucí do Biliny byl zřízen r. 1882. V souvislosti s výstavbou orlické přehrady a zatopením hřbitovů v jejím okolí, byl hřbitov rozšířen do dnešní podoby. V roce 1998 byla provedena celková oprava průčelí hřbitova a obvodových zdí, včetně celkové opravy márnice.
ŠKOLY

Základní škola byla zřízena ve Veselíčku již roku 1792, ale první záznamy o škole v naší obci jsou až od roku 1876. Do roku 1792 patřily obce Veselíčko, Bilina, Křižanov, Branice a Stehlovice k bernartické školní obci.
Prvním učitelem ve Veselíčku byl Martin Parkos, učitelský mládenec z Bernartic a učební místnost byla na zámku.
Roku 1793 byla Branicím a Stehlovicím povolena vlastní škola, ale tyto vesnice se školy zřekly a byly opět přiškoleny do Veselíčka.
Roku 1825 byla postavena nová školní budova čp. 5 s jednou učebnou a dvěma místnostmi pro učitele. V roce 1874 byl pro školu koupen dům čp. 41 a škola byla r. 1875 rozšířena na dvoutřídní. Roku 1884 byla zřízena třetí třída a umístěna v najaté místnosti čp. 9. V letech 1893 až 1894 byla postavena nynější školní budova. Vyučovat se v ní začalo 21.10. téhož roku. Tehdy byla také současně otevřena čtvrtá třída. Stavební místo bylo zakoupeno od velkostatku. V roce 1956 zde byla zřízena pátá třída.
Roku 1928 dostala škola darem pozemek na jižní straně budovy, z něhož byla zřízena školní zahrada. V sousedství školy je hřiště s travnatým povrchemem. V roce 1967 byla provedena opravy stávající školní budovy a v roce 1971 byla proti školní budově postavena školní jídelna.
Prvním učitelem byl Martin Parkos z Bernartic a pak byli správci školy postupně: František Pokorný ze Stádlce, Jan Pehr z Ratibořských Hor, Jan Pošmourný z Milína, Jan Pelikán z Chvaletic u Protivína, Alois Prošek z Líšnice. Dalšími řídícími učiteli byli Karel Skalička a Josef Koktavý, který svoji činnost řídícího učitele ukončil v roce 1962.
Od roku 1962 byli v čele školy ředitelé: Josef Barda, Václav Kluger, Marie Poskočilová, Marie Míková, Vlasta Lukešová, Jana Fučíková a Libuše Randová.
V roce 2002 byla základní škola ve Veselíčku zrušena.
V roce 1952 byla založena tzv. Učňovská škola zemědělská ve Veselíčku. Ta měla vychovávat a odborně vzdělávat mladé chlapce a dívky, kteří se rozhodli pracovat v zemědělství. Nábor žáků byl zajišťován z okresu Milevsko, Jindřichův Hradec, Soběslav a Třeboň.
V této škole bylo průměrně 50 - 60 žáků. Tři dny v týdnu byly věnovány výuce a zbytek týdne se chodilo na praktický výcvik v JZD a ve Školním statku, který k těmto účelům sloužil, byť pod jiným názvem až do roku 1989.
V roce 1954 byl při škole zřízen internát.
V roce 1958 mělo učiliště za sebou již 6 let svého působení a tak si mohlo dovolit rozšířit se o zemědělskou školu mistrovskou - dvouletý obor.
V roce 1972 slavila škola 20. výročí svého založení a při této příležitosti byla otevřena nová hala - dílny pro opravy strojů. Na učilišti bylo již přes 300 učňů.
Ve školním roce 1975 jste se měli možnost přihlásit na tyto obory:
-- traktorista mechanizátor
-- chovatelka hospodářského zvířectva
-- zemědělec mechanizátor
V roce 1976 byly otevřeny další obory:
-- obor všeobecný
-- obor zemědělský
-- dívčí odborná škola
-- zedník
O 10 let později - r.1986 - zde byly obory:
-- strojník pro zemědělskou výrobu
-- chovatelka skotu
O dalších 10 let později – r.1996 bylo mimo Středního odborného učiliště zemědělského zřízeno Odborné učiliště a v roce 1997 Učiliště, ve kterých byly vyučovány následující obory:
-- Podnikání v oboru zemědělství a lesnictví
-- Mechanik opravář pro lesní stroje a zařízení
-- Farmář - farmářka
-- Opravář zemědělských strojů
-- Farmářské práce
-- Tesařské a truhlářské práce
-- Kuchařské práce
-- Opravářské práce
-- Provoz společného stravování
-- Dělník technických služeb
-- Zemědělská výroba
-- Podnikání v oboru obchod a služby
-- Truhlář - truhlářka pro dřevěné konstrukce
-- Zedník
-- Zámečnické práce a údržba
-- Obrábění kovů
-- Zednické práce
-- Strojírenská výroba
-- Stavební výroba

Veselíčská učiliště se od roku 2003 stala součástí Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Milevsko. Ve Veselíčku jsou v provozu pouze odborné dílny. Budova školy, což je bývalý zámek i internát, který stojí v bývalém zámeckém parku jsou opuštěné.
Mateřská škola bývala v budově staré pošty a k výstavbě nové bylo přikročeno až r. 1966, a to přestavbou budovy fary. O desítku let později byla otevřena i jeslová třída.
V roce 1994 byla Mateřská škola z důvodu malého počtu dětí přestěhována do Základní školy do místností, které dříve sloužily jako byt učitele. Původní objekt, který měla obec na 30 let v bezplatném nájmu, byl vrácen zpět k užívání římskokatolické církvi.
Záznamy nejen z obecní kroniky:
1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 - 1918
Po dobu 1.světové války se o obec nikdo nestaral, ačkoliv o tom bylo v obecním zastupitelstvu mnohokráte jednáno.
Hasičská zbrojnice byla na spadnutí, protože byla podemílána vodou z rybníka.
Rok 1914 byl rokem vypuknutí 1. světové války. Byli povoláni všichni záložní vojíni i odvedenci ve stáří od 20 do 35 let.
Rok 1915 byl ještě horší než rok předcházející. Špatně se pracovalo na polích pro nepříznivé počasí. V této době vyšlo nařízení bývalého Rakouska - Uherska pro obecní zastupitelstvo. To mělo zřídit z řad svých členů tzv. "komisi pro rekvizici", t.j. komisi pro dodávku obilí a hospodářského zvířectva za účelem zásobení válečné armády. Členové komise prováděli rekvizici velmi přísně a žádali na zemědělcích, aniž by k tomu obdrželi nařízení bývalého okresního hejtmanství v Milevsku, dodávky každý měsíc. Dělo se tak celé čtyři roky války a způsobilo to, že zemědělci odevzdali poslední obilí a dobytek.
Roku 1916 byly nařízeny nové odvody - tři za rok. Odvedeni byli mladíci od 18 let i muži starší 50 let. Musel být zaveden lístkový systém kvůli nedostatku výživy v armádě. V tomto roce přišlo nařízení farnímu úřadu ve Veselíčku, aby na válečnou výzbroj dal 3 zvony z kostelní věže.
V kostele sv. Anny je k uctění památky vojínů padlých za 1. světové války tento záznam:
"Zbožné památce i poctě vojínů za války světové:"
Alois Fuka, Veselíčko
nar.1887, padl 12.10.1914 v Praze
Josef Kodad, Veselíčko
nar.1887, padl 9.8.1915 v Karpatech
Rudolf Bejbl, Veselíčko
nar.1885, padl 2.3.1915
Jindřich Požárek, Veselíčko
nar.1898, padl 1917 v Praze
Josef Plánička, Veselíčko
nar.1898, padl 3.9.1917 u Zborova
Štěpán Turek, Veselíčko
nar.1882, padl 22.5.1919 u Červeného Újezda

Z první světové války se vrátili Českoslovenští legionáři:
Z Biliny:
Dvořák Josef, nar. 21.1.1894, Bilina, Itálie, 31.pluk, 5.rota
Dvořák František, nar. 1889, Bilina, Francie, 23.pluk
Slováček Emil, nar. 16.4.1891, Bilina, Rusko, 2.pluk
Vlna Jan, nar.1873, Itálie,
Z Veselíčka:
Fořt Emanuel, nar. 26.11.1872, Veselíčko, Itálie, 31.pluk, 5.rota
Krasl Karel, nar. 10.10.1898, Veselíčko, Itálie, 35.pluk, 3.rota
Požárek Lambert, nar. 15.9.1896, Veselíčko, Itálie, 32.pliuk, 9.rota
Ševčík Eduard, nar. 28.11.1881, Veselíčko, Itálie, záložní pluk
Štědronský František, nar. 29.5.1885, Veselíčko, Itálie, 34.pluk
Po čtyřleté přestávce válečných let 1914 - 1918 byla obnovena činnost dramatického odboru čtenářsko - ochotnické jednoty "Hejduk". První divadelní hra "Na statku a v chaloupce" byla uvedena 11.8. 1918.
V tomto období bylo obnoveno půjčování knih v místní knihovně a také byly zakoupeny knihy nové.
Začaly se pravidelně hrát divadelní hry, pořádaly se masopustní večírky, mikulášské zábavy a poutě o sv. Anně.
V období po 1. světové válce měla již obec tyto objekty: zámek, kostel, poštovní úřad, školu, lihovar, pivovar, škrobárnu a 3 hostince - "Na panské", "Stará hospoda" a "Na růžku".
V roce 1923 byl uspořádán 1. ples divadelních ochotníků.
Nejvýznamnější firmou na území obce historicky i co do dnešního rozsahu výroby je PF NÁBYTEK spol s r.o. Veselíčko, která vznikla v roce 1927, původně jako dílna na výrobu téměř všeho "od dřeva". Dílnu postavil truhlář František Fořt. První strojní truhlářství ve Veselíčku zavedl pan František Hrdlička. O těchto dvou událostech je nutné se zmínit, protože výroba nábytku má u nás tradici dodnes.
Veselíčko bývalo vždy vesnicí řemeslníků. Vedle velkostatku nikdo nevlastnil větší rozlohu zemědělské půdy a tak se většina obyvatel živila i nějakým řemeslem. Takže ve Veselíčku bývala v první polovině 20.století řada samostatných živnostníků - několik truhlářů (Hrdlička - Bican, Mašek, Fořt, Procházka Václav), kolář (Brčák), tesaři (Ševčík, Bartůněk), špičkáři (Bílek, Šanda, Rotumberg, Ševčík Bedřich), fajfkař (Kovář), zedníci (Procházka, Bican Karel, Bartůněk), mlynář (Kálal), zámečník (Sedláček), kovář (Kunt) hostinští (Suchan, Tábor, Čítek), řezníci (Tábor, Vodička, Mareš, Berka), krejčí (Kojetín, Bruckner, Fuka), švadleny (Štědronská, Zelenková, Moravcová), hrnčíř (Ludvík Štěpán) obchodníci (Kraft, Mácha, Vodička, Suchan), hokynáři (Dušek, Rotumberg, Pošvicová, Bicanová), pekaři (Mácha, Trojáček), povozníci (Buriánek), holiči (Dohnal, Ševčík), švec (Pošvic), trafikantka (Nováková), „komedianti“ (Blümlovi, Kopeckých) aj. V Bilině bývala cihelna a krejčí (Zieglerovi).

2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1939 - 1945
Okupační doba prošla v naší obci poměrně klidně. Až v poslední fázi, kdy byla německá armáda již na ústupu, padl 8.5.1945 při osvobozovacích bojích v blízkých Bernarticích pan František Dušek z Veselíčka. Na jeho památku byla zhotovena pamětní deska, kterou můžeme vidět na dnešní hasičské zbrojnici vedle kostela sv. Anny.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V OBCI 1894 - 2000
1894
založení čtenářsko - ochotnického spolku "Hejduk". Tento významný spolek vedl spisovatel, básník a profesor písecké reálky Adolf Hejduk
1897
založení Spořitelního a záložního spolku
1898
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku
1936
založení Skupiny katolické mládeže
založení Včelařského spolku, který vedl vikář místní farnosti Monsignore Josef Šmejkal
zapojení elektrického vedení v celé obci
1934
upravena silnice uvnitř obce
1938
zdejší Kampelička postavila novou vlastní budovu, v níž byl umístněn také poštovní úřad, který byl od tohoto roku vybaven telefonem (pamětní deska v budově Kampeličky)
1950
zdejší škola obdržela darem od školského odboru němý aparát v ceně 28.000 Kčs, jímž se promítaly filmy pro školní účely
1953 - 59
částečné zřízení kanalizace, vodovodu
oprava obecních cest, sázení stromků
1956
stavba autobusové čekárny
oprava veřejného rozhlasu
zřízení školní šatny
oprava veřejných studen
zřízení školní stravovny
pořízení nového kinoprojektoru
1959
zavedena samoobsluha v prodejně Jednoty
1960
zřízení poradny pro matky a kojence
zaveden elektrický pohon pro mlýn, ve kterém se mlelo obilí pro Jihočeské mlýny v Českých Budějovicích
výrobna chleba - vedoucí František Trojášek
zrušen okres Milevsko, obec spadá pod správu okresu Písek
úprava hřiště za školou pro pořádání pouťových veselic a fotbalových utkání
1962
výměna světel veřejného osvětlení
1963-68
tyto 4 roky se nepsala obecní kronika, události pak zpětně souhrně sepsal pan Jan Dušek a v r. 1968 se vedení obecní kroniky ujal tehdejší ředitel ZŠ ve Veselíčku pan Václav Kluger
1964
zřízen betonový parket letního amfiteátru
počátek stavby křižovatky v místech, kde byla dříve močálovitá zahrada
přemístění soch sv. Jana Nepomuckého a biskupa Erazima před kostel sv. Anny
1967
oprava budovy ZŠ
1971
plánuje se vybudování nové požární zbrojnice, protože dosavadní je již nevyhovující a oprava by si vyžádala značné náklady (nová zbrojnice má stát na pozemku mezi kostelem a tehdejším pohostinstvím)
dostavena nová školní jídelna
1972
vedení obecní kroniky se ujala paní Marie Poskočilová
1973
opět zahájeno půjčování knih v místní lidové knihovně
1976
naše požární družstvo se umístilo v okrskové soutěži na 4. místě a mladí požárníci na 6. místě
dokončen nový sál v pohostinství
1978
v únoru se na dětském karnevalu poprvé představila na veřejnosti místní kapela Veselačka vedená panem Krškou
oprava kostela
dokončení stavby nové požární zbrojnice
1979
ořezány staré lípy u kostela, které byly pravděpodobně vysazeny po jeho postavení
1980
zrušení prodejny "Masna"
červen - soutěž požárních družstev na hřišti , kde se zúčastnily požární sbory z celého okolí, přičemž naši požárníci skončili na 4. místě
1982
slavnostní otevření střelnice Svazarmu u lesa Hajku
1983
restaurování soch před kostelem
oslava 85. výročí založení požárního sboru
1984
dokončena stavba nové prodejny JEDNOTY
Školní hospodářství SOU Veselíčko dokončilo stavbu 6 bytových jednotek typu OKAL
1987
zrušeno Školní hospodářství SOU Veselíčko, ze kterého vznikla Šlechtitelská stanice Osevy - Výzkumného ústavu technických plodin a luskovin Šumperk
1988
poslední rok, kdy jsou záznamy v obecní kronice
Veselíčko se stalo osadou obce Branice
1991
Veselíčko se stává spolu s Bilinou opět samostatnou obcí
1994
nákladem obce opraveny a znovu uvedeny do provozu věžní hodiny na kostele
1997
dokončena I. etapa plynofikace obce (vysokotlaký plynovod, vysokotlaká regulační stanice, středotlaké rozvody a domovní přípojky části obce ve směru východ - západ a jih)
oprava kapličky a hasičské zbrojnice v Bilině
oprava chodníků před budovou Obecního úřadu
1998
dokončena II. etapa plynofikace obce (středotlaké rozvody a domovní přípojky ve směru sever)
provedena oprava hřbitova
oslava 100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku
1999
dokončena III. etapa plynofikace obce (středotlaké rozvody a domovní přípojky Bilina)
2000
oprava střechy budovy Obecního úřadu
výstavba dvou bytů v budově Obecního úřadu

FIRMY A INSTITUCE PŮSOBÍCÍ V OBCI VESELÍČKO V ROCE 2006:

PF NÁBYTEK spol. s r.o. - výroba čalouněného nábytku, křesel a židlí
VETO Veselíčko s.r.o. - zemědělská činnost, prodej a servis vozů Peugeot
SELGEN a. s., Šlechtitelská stanice Veselíčko (polní pokusy ve šlechtění nových odrůd obilovin a luskovin)
Václav Hemmer – výroba palet a pořez kulatiny
Farní charita Veselíčko - Domov sv. Alžběty - zařízení, které slouží k ubytování matek s dětmi v tísni, bylo otevřeno 4. dubna 1997 v objektu rekonstruované fary a bývalé mateřské školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko – dílny praktického výcviku
NONSTOP - HERNA - BAROznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí