Turistický region - Praha

Praha - Panorama

Hlavní město České republiky. Politické, hospodářské a kulturní centrum státu. Sídlo prezidenta republiky, vlády, parlamentu. Centrum vysokého a odborného školství, sídlo Akademie věd, řady výzkumných a vědeckých ústavů.

Významné evropské kulturní středisko s řadou divadel, muzeí, galerií a výstavních síní. Evropská dopravní křižovatka. Praha je neobyčejně bohatá na významné architektonické stavby všech epoch. Historické jádro města o rozloze 866 hektarů je od roku 1992 zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Praha je rovněž jedním z devíti měst, kterým Evropská unie udělila titul Evropská metropole kultury pro rok 200.

Informace

Praha je obcí a vyšším územním samosprávným celkem. Je členěna na 57 městských částí a 112 katastrálních území. Je spravována orgány samosprávy a státní správy. Orgány hlavního města Prahy jsou Zastupitelstvo hlavního města Prahy (70 zastupitelů volených na čtyřleté funkční období), Rada hlavního města Prahy (11 členů volených z řad zastupitelů), primátor hlavního města Prahy, který stojí v čele Rady, Magistrát hlavního města Prahy, Městská policie hlavního města Prahy a zvláštní orgány.

Statistika

rozloha: 496 km2
počet obyvatel: 1 267 449 ( k 1. 1. 2016 )
zeměpisná poloha: 50°05' severní šířky, 14°25' východní délky,
nadmořská výška: 235 m (průměr)
čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas - středoevropský + 1 (GMT + 2)
podnebí: průměrná roční teplota 9,0°C, v letním období - červenec 19,0° C, v zimním období - leden 0,9° C
historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město včetně Josefova, Nové Město a Vyšehrad; administrativní dělení: 22 správních obvodů, 57 městských částí

Mapka pražských městských částí, katastrálních území a správních obvodů

Mapka pražských městských částí, katastrálních území a správních obvodů

Turismus

Anežský klášter
- raně gotický stavební komplex vybudovaný králem Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. v letech 1234 - 1280 pro klášter klarisek (zakladatelkou a představenou byla Václavova sestra Anežka). Komplex dvou kostelů (sv. Františka a sv. Salvátora), dvou kaplí (sv. Barbory a sv. Magdalény), kláštera klarisek, domu představené a hospodářských budov. Postupná obnova po r. 1945, od r. 1980 je zde umístěna stálá expozice Národní galerie. NKP od r. 1978.

Betlémská kaple
- původní kaple byla vybudovaná v r. 1391 nákladem měšťanů Jana z Mühlheimu a Kříže pro české bohoslužby. V letech 1402 - 1412 zde kázal Mistr Jan Hus. Zbořena byla v r. 1786. V letech 1948 - 1954 kaple znovu vybudována J. Fragnerem podle nákresů původní kaple. Začleněny dochované části zdiva a architektonických článků i zlomky nápisů. NKP od r. 1962.

Betlémska kaple

Karlův most
- se sochařskou výzdobou - založen v r. 1357 na místě románského Juditina mostu (z doby kolem r. 1170). Dostavěn r. 1402, stavitelem byl P. Parléř. Most je dlouhý 515 metrů, široký 9,5 metrů, spojuje Malou Stranu se Starým Městem. Je jedním z nejstarších mostů ve střední Evropě. Staroměstská mostecká věž byla vybudována v 2. pol. 14. stol., nižší malostranská věž je z 2. pol.12. stol., renesančně upravena po r.1591, vyšší malostranská věž je z 2. pol. 15. stol. Most je vyzdoben 30 barokními sochami většinou z let 1638 - 1714 (autory byli mj. Matyáš Braun a J. F. M. a M. Brokofové). Sochy jsou zčásti nahrazeny kopiemi bratří Maxů z poloviny 19. stol.nebo novodobými kopiemi. NKP od r. 1962.

Karlův most

Pražský hrad
- oblast Hradu včetně archeologických nálezů. Původně slovanské hradiště přebudované v 11. stol. na kamenný románský hrad, přestavovaný a doplňovaný až do 18. stol. Jádro tvoří románský palác z 1. poloviny 12. stol., přestavěný v 2. polovině 14. stol., s Vladislavským sálem (1486 - 1502, B. Ried) a renesančním Ludvíkovým křídlem (1503 - 1510 B. Ried); ostatní obytné budovy přestavěny v 2. polovině 18. stol. (N. Pacassi). Na místě románské baziliky byl vybudován chrám sv. Víta z let 1344 - 1420 (Matyáš z Arrasu a Petr Parléř) s lodí z let 1873 - 1929 (J. Mocker a K. Hilbert); svatováclavská kaple je z let 1362 - 1364 (P. Parléř), renesanční kruchta z let 1557 - 1561 (B. Wohlmut) a hrobka českých králů z let 1569 - 1589 (A. Collin). Bývalý klášter benediktinek u sv. Jiří založen v r. 973 s románskou bazilikou kolem r. 1000 přestavěnou po r. 1142. Na severní straně hradu jsou zbytky pozdně gotického opevnění z konce 15. stol. s věží Daliborkou a vstupní Černou věží z pol. 12. století. Zlatá ulička a budova renesančně přestavěného purkrabství jsou z r. 1555, letohrádek v královské zahradě z let 1538 - 1563 a míčovna z let 1563 - 1568. Od 9. stol. byl hrad sídlem českých knížat a králů, od 1918 prezidentů republiky. NKP od r. 1962.

Pražský hrad

Strahovský klášter
- rozsáhlý komplex kláštera řádu premonstrátů zahrnuje řadu budov s kostelem a hospodářskými objekty a nádvořími. Byl založen knížetem Vladislavem II. a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem roku 1140. Raně gotická a zejména rozsáhlá barokní přístavba (J. B. Mathey, A. Luraso, I. J. Palliardi) dala klášteru dnešní vzhled. NKP od r. 1989.

Strahovský klášter