Slavkovský les

Slavkovský les

Jednou z nejkrásnějších, nejromantičtějších a nejkouzelnějších oblastí Západních Čech je místo, kdysi nazvané Císařský les. Prošlo složitým vývojem k dnešnímu stavu, kdy se nazýva Slavkovský les. Došlo zde k událostem, která nemají obdoby v jiných místech naší vlasti. Na stránkách tohoto webu máte možnost se seznámit s těmito dramatickými událostmi a místy, která se v Slavkovském lese ukrývají a o nichž většina lidí namá ani tušení. Jedná se části knih, které jsou uvedeny v levé části stránky. Pokud tedy budete chtít kompletní informace, najít nepřeberné množství dalších nádherných historických fotografií popisovaných míst, či se dozvědět další detaily, objednejte si uvedené tituly. Získáte tak kvalitní knihy a téměř kompletní informace o historii Slavkovského lesa.

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v poněkud zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

Historie

Na zdejším území se kdysi rozprostíraly souviské nepřerušované lesy. Ty nebyly jen zde, ale obepínaly celou českou kotlinu a sloužily jako hraniční neprůhodné hvozdy. Proto se nesměly ekonomicky využívat či dokonce kácet. To se vše změnilo v roce 1322, kdy bylo k Čechám připojeno také Chebsko a hranice se posunula výrazně na západ. To znamenalo, že se zdejší oblast Tepelska konečně mohla začít využívat také ekonomicky. Královská komora nejdříve pronajala části kraje jednotlivým nájemcům, ale později je zase spojila do jednoho velkého celku.

Na jednotném spojení velkých ploch tak vznikl jednotlitý hospodářský celek, nazývaný kralovské montánní lesy. Ty byly nazvány po tedejším vládci a majiteli - Císařský les. Název se udržel až do konce II. světové války. Se změnou mnoha názvů zdejších míst, které byly počeštěny, byl také tento název na nový - Slavkovský les, který se tak nazývá dodnes.

Rok vyhlášení: 1974
Rozloha: 606 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
2 národní přírodní rezervace
3 národní přírodní památky
10 přírodních rezervací
14 přírodních památek

Jiné údaje:Dále jsou v působnosti Správy CHKO Slavkovský les národní přírodní rezervace Soos, Velké jeřábí jezero a Velký močál a národní přírodní památky Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok.

Kontakt: www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz/kontakty