PROSTĚJOV: Cyklistická stezka Krasice - Čechovice

Cyklistická stezka Krasice - Čechovice

Projekt cyklistické stezky Krasice – Čechovice rozšiřuje síť městských cyklostezek propojením místních částí Prostějova. Tento nový úsek bude zároveň součástí cyklistické trasy spojující průmyslový východ města s obytnými zónami na jeho západě.

Trasa cyklistické stezky je navržena v místě stávající komunikace. Stav této komunikace je dnes v převážné části trasy pro cyklistickou dopravu nevyhovující. V části nově vybudované cyklostezky bude vedena cyklistická doprava s možným vjezdem automobilů; ve střední části stezky pak bude po nové komunikaci umožněno projetí pouze cyklistům, autům bude průjezd touto spojnicí zamezen. Provoz v celé trase bude obousměrný.

Konstrukce stezky je navržena s krytem z asfaltového betonu. V rámci stavby bude vybudována i nová dešťová kanalizace a budou provedeny přeložky sdělovacích kabelů a kabelů vysokého a nízkého napětí. Komunikace bude doplněna o veřejné osvětlení stezky a budou zatravněny přilehlé plochy podél stezky.

Celkově je zamýšleno s délkou budované stezky 580 m.

Zahájení realizace projektu 3/2009
Ukončení realizace projektu 11/2009

Celkové náklady projektu 10 467 tis. Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 10 467 tis. Kč
Dotace 8 897 tis. Kč
Vlastní zdroje 1 570 tis. Kč

Tento projekt je realizován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Více na: www.prostejov.eu