Národní park Šumava

Šumava

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA:

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava je příspěvkovou organizací, která byla zřízena rozhodnutím ministra životního prostředí v souvislosti se zřízením Národního parku Šumava v dubnu roku 1991.

Hlavní náplní činnosti správy je výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správa NP a CHKO Šumava také spravuje státní majetek, především zajišťuje péči o lesní pozemky a porosty, některá nelesní území a drobné vodní toky v NP Šumava.

Profesionální strážci NP Šumava poskytují informace návštěvníkům a dohlížejí na dodržování ochranného režimu.

Příroda a péče o ni:

Národní parky jsou území, kde se můžeme naučit mnohé o fungování přírodních zákonitostí, principů evoluce a schopnosti adaptace přírody.

Národní park Šumava chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky, včetně všech jejich vývojových stádií.

Zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti.

Věda a výzkum:

Národní park je jedinečnou vědeckou laboratoří umožňující sledování přírodních procesů v míře jinde nerealizovatelné.

Výzkumné projekty realizované zaměstnanci Národního parku a odborníky mnoha spolupracujících vědeckých a akademických institucí přinášejí cenné poznatky, které jsou prakticky využívány k ochraně přírody i mimo národní park.

Bez aktuálního systematického výzkumu, dlouhodobého sběru dat a monitoringu a odpovědného vyhodnocení a interpretace získaných výsledků bychom v poznání středoevropské přírody ustrnuli.

Moderní metody vyhodnocení dat a spolupráce s dalšími výzkumnými tými jsou zárukou optimální kombinace intenzity zátěže, který výzkum pro území NP znamená a získaných nových vědomostí.

Pro veřejnost:

Využití území Národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí je orientováno na prožitek z přírody.

Šetrný turismus je zároveň zdrojem příjmů pro místní podnikatele. Osvěta se zaměřuje na zprostředkování cílů národního parku, prezentaci přírodních procesů a zvýšení pochopení pro ochranu přírody a krajiny. Obce jsou vnímány jako důležitý partner při rozhodování.

Návštěvníci si mohou vybrat z nabídky informačních středisek, tras pro pěší, cyklisty i lyžaře, projít naučné stezky, vystoupat na rozhledny nebo se zúčastnit některého z programů pro veřejnost.

Zdroj: www.npsumava.cz

Šumava_1 Šumava_2 Šumava_3