MĚLNÍK - Rozšíření kapacit výkonu sociálně- právní ochrany dětí v Mělníku

MĚLNÍK - Rozšíření kapacit výkonu sociálně- právní ochrany dětí v Mělníku

Město Mělník obdrželo v loňském roce dotaci na projekt Rozšíření kapacit výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v Mělníku. V rámci tohoto projektu došlo přijetí dvou nových sociálních pracovnic na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedna byla umístěna na úseku sociální kurately a druhá na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Ve zkratce lze říci, že hlavním klientem SPODu je dítě ve všech situacích, které jsou pro ně nějakým způsobem nebezpečné, kdy se setkává se světem dospělých a jsou ohrožena jeho práva, jeho zájmy. Náplň pracovnic tohoto oddělení sahá od funkce kolizního opatrovníka při rozvodových soudních řízení, přes práci s rodinami, kterou nejsou z nějakého důvodu schopny řádně vychovávat svoje děti, ať už jsou to finanční, zdravotní důvody nebo nezkušenost. SPOD se snaží být místem, kde se setkávají informace, které mohou takovým to rodinám přinášet řešení těchto obtíží až po případy, kdy se situace nelepší, ale spíš zhoršuje, a pak pracovníci SPOD navrhují umístění dítěte do dětského domova, jako krajního řešení s ohledem na zdraví a stav dítěte, ale i nadále pracují s rodinou, aby tato byla co nejdříve schopna převzít dítě zpět. V těch nešťastných případech, kdy se toto nepodaří pak SPOD řeší náhradní rodinnou výchovu, adopci anebo možnost pěstounské péče.
Dále pak pracovnice SPODu řeší případy, kdy se dítě stává obětí jakéhokoliv trestného činu, týrání, zneužívání nebo dopravní nehody.

Samostatnou kapitolou činnosti SPOD je práce kurátora pro mládež, kdy se zabývá již neblahými dopady zmíněných selhání rodiny i negativních osobnostních rysů dítěte. Vyhledává děti s dispozicemi k problémovému chování, děti vystavené vlivu špatně fungující rodiny nebo rizikové party, u kterých je v budoucnu zvýšené nebezpečí výskytu protiprávního chování.
V rámci projektu byla činnost SPOD podpořena prací dvou psychologů

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Projekt probíhal od února 2014 do červně 2015 a z hlediska výsledků ho lze hodnotit velmi kladně, neboť pomohl vyřešit personální podhodnocení výkonu sociálně právní ochrany dětí a přispěl k efektivnějšímu a rychlejšímu řešení případů SPOD.
Jedna z pracovnic na své pozici zůstala a navazuje na svou práci. Druhá pracovnice byla převedena na úsek terénní sociální práce.
 
Na realizaci projektu získalo Město Mělník prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost dotaci ve výši 2 182 286,26 Kč.
 
Více na: www.melnik.cz