Lipová-lázně

Přidat údaj - nahlásit změnu
Lipová-lázně


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně 1
Primátor/Starosta: Ing. Lubomír Žmolík
Náměstek primátora/Místostarosta: Jaroslav Blaník
Tel.: 584 421 271
Mobil: -
Fax: 584 421 271
E-mail:
Web: www.lipova-lazne.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2550

Rozloha obce/města v ha: 4436

První písemná zmínka: 1290

Úřední hodiny:

Po: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
St: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00Prezentace:

Obec Lipová – lázně je malebná horská obec ležící na rozhraní pohoří Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Je součástí jesenického regionu a historicky spadá do území Slezska, přičemž západní hranice katastru tvoří hranici mezi Moravou a Slezskem. Obec leží v jihozápadní části okresu Jeseník, který je nejsevernější výspou Olomouckého kraje. Skládá se ze dvou dříve samostatných obcí Horní Lipová a Dolní Lipová a tomu odpovídá i členění na dvě katastrální území. Dříve, než došlo ke sloučení obou obcí, patřila pod Horní Lipovou i horská osada Ramzová. K Dolní Lipové dále patří osada Bobrovník, nacházející se v jihovýchodní části katastru. Celé území obce má nyní rozlohu 4.436,56 ha, z toho k. ú. Dolní Lipová 1.557,66 ha a k. ú. Horní Lipová 2.878,90 ha. Celá tato plocha má protáhlý západovýchodní tvar v souhlase s řekou Staříč, která tvoří její osu. Hranice obou katastrů téměř kopírují i hranice povodí této řeky. Na západě se v bodě zvaném Smrk – hraničník dotýká státní hranice s Polskou republikou. Na severozápadě hraničí se Skorošicemi, na severu s Vápennou a Českou Vsí, na východě s městem Jeseník, na jihu s územím Adolfovic a na jihu a jihozápadě s Ostružnou. Katastr se rozkládá na území ohraničeném 50° 11´ 00˝ až 50° 15´ 00˝ severní šířky a 17° 02´ 00˝ až 17° 10´ 30˝ východní délky.
Lipová je horská obec, čemuž odpovídají i značně se lišící nadmořské výšky. Pro zastavěnou část Dolní Lipové se udává střední nadmořská výška 498 m n.m. a pro Horní Lipovou je to 537 m n.m. Nejnižším bodem z celého území je místo, ve kterém řeka Staříč opouští Lipovou a jeho nadmořská výše činí 458 m n.m. a naopak nejvyšším bodem je vrchol Šeráku (1.350,8 m n.m.). V nejzápadnější části obce se rozkládá hora Smrk (1.125,4 m n.m.), která je nejvyšším vrcholem Rychlebských hor. Areál zdejších mezinárodně známých Lázní Dolní Lipová leží ve výši 480 – 505 m n.m.
Celé území obce je značně hornaté a je charakteristické širokými zaoblenými hřbety s příkrými svahy a hlubokými údolími. Horský terén je velmi bohatý na různé menší i větší skalní útvary.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1290, další až z let 1372, 1420 a 1552, což bylo způsobeno tím, že obec byla zakládána postupně a v některých obdobích patrně úplně nebo alespoň částečně zpustla. Roku 1574 převzalo panství Frývaldov (Freiwaldau - dnes Jeseník) do přímé správy vratislavské biskupství. V období 30-ti leté války a bezprostředně po jejím skončení postihla obec jedna z vln čarodějnických procesů, která si zde vyžádala 9 obětí. Od druhé poloviny 19. století se zde začíná rozšiřovat těžba a zpracování mramoru a žuly. Významnou etapou je založení lázní v Dolní Lipové Johanem Schrothem. Známou událostí z počátku 30. let se stala Frývaldovská stávka kameníků a vápeníků, která měla krvavé vyvrcholení na dolnolipovské křižovatce, kde došlo při střelbě k usmrcení osmi mladých demonstrantů.
V současnosti má obec okolo 2.600 obyvatel. Jsou zde dvě mateřské školy, základní škola, odborné učiliště, zdravotní středisko, dvě pošty a množství drobných služeb. Působí zde jednotka dobrovolných hasičů. Pro sportovní využití slouží tenisové kurty a nechybí ani fotbalové hřiště. Většina zdejších obyvatel je zaměstnána v lázeňství a ve službách spojených s turistickým ruchem, další nacházejí uplatnění v lesnictví, zemědělství a ve zdejším závodě na výrobu bižuterie. V poslední době roste zájem o soukromou výstavbu rodinných domů.
Přibližně 40 % území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která byla zřízena v roce 1969, za účelem ochrany významných krajinářských, rostlinných, živočišných a estetických hodnot pohoří Hrubého Jeseníku, s cílem zachovat krajinářské, přírodovědecké, vodohospodářské, rekreační a jiné hodnoty tohoto mohutného horstva.
Na katastrální území Horní Lipová zasahuje také Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník. Ta zaujímá vrcholovou část hřbetu Šerák – Keprník – Vozka se subalpinskými holemi a pralesovitou smrčinou s příměsí jeřábu, klenu, uměle vysazenou borovicí klečí a limbou. Chrání také vrcholové skalky s typickou květenou, kopečkové půdy na Keprníku a také několik rozsáhlých vrchovištních rašelinišť. Ve spodních partiích se nacházejí bukové smrčiny. Byla vyhlášena roku 1989 o celkové rozloze 1174,44 ha z toho 374,34 ha tvoří ochranné pásmo. Její část byla chráněna již od roku 1903 o rozloze 172 ha – tzv. Lichtenštejnský prales, je to tedy nejstarší rezervace na Moravě. Na území obce zasahuje její nejsevernější část – severní svah Šeráku a Mračné hory, horní část údolí Vražedného potoka až k místu “Pod Obřími skálami” včetně vrcholu Obřích skal. Celá rezervace se nachází v I. zóně CHKO Jeseníky a je také součástí regionálního biocentra Šerák – Keprník, které je souborem zachovalých rozličných ekosystémů – horský les, svahová rašeliniště a prameniště, horské hole s thufury a zachovalé bukové porosty. V rezervaci rostou vzácné druhy rostlin. Jedná se především o zvonek vousatý, oměj šalamounek, zvonek okrouhlolistý sudetský, hořec tečkovaný, vranec jedlový, jalovec obecný nízký, violku žlutou sudetskou, violku dvoukvětou a další. Z významných zástupců fauny se zde vyskytuje ojediněle tetřev hlušec, a dále např. jeřábek lesní, tetřívek obecný, sluka lesní, linduška horská a křivka obecná. V malém počtu se zde udržuje populace druhu rys ostrovid.
Na severu se k. ú. Dolní Lipová dotýká Národní přírodní památka Jeskyně Na Pomezí, která má za úkol chránit krasové území budované krystalickými vápenci s bohatě rozvinutými podzemními i povrchovými fenomeny. Je to zvláště významná soustava jeskyní, která má z geomorfologického hlediska mimořádnou hodnotu pro bohatou krápníkovou výzdobu, svérázné mikroklimatické poměry a dále tím, že prostupuje důležitou geologickou jednotkou krystalických vápenců. Komplikovaný systém puklinových chodeb je dosud znám v délce asi 1000 m z toho je veřejnosti zpřístupněno 460 m. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém v České republice vyvinutý v krystalických vápencích. V současnosti je na k. ú. Dolní Lipová území, které je návrhem rozšíření této NPP. Byla vyhlášena roku 1965 o rozloze 11,91 ha.
Na území obce se dále nachází několik velmi cenných lokalit, které jsou vedeny jako Přechodně chráněné plochy – Louka Na Pomezí, Bledule Lipová, Louka pod Smrčníkem, Sněženka Horní Lipová, Louka na Miroslavi. V Dolní části obce je to dále návrh Přírodní rezervace Bobrovník, v nejzápadnějším cípu Horní Lipové je to návrh Přírodní rezervace Rašeliniště na Smrku.
V podrostu lesů, na loukách a vlhkých místech nebo na horských holích rostou četně i vzácněji se vyskytující druhy rostlin. Co se týče nelesních společenstev, na území obce zcela převládají podhorské mezofilní ovsíkové louky. Na loukách a okrajích lesů kromě běžných druhů kvetou na jaře vstavače, např. bradáček vejčitý, silně ohrožený vstavač mužský, a mezi ohrožené patří prstnatec Fuchsův, prstnatec májový a vemeník dvoulistý. Na vlhčích místech na loukách i v lesních porostech, zejména kolem potoků se rovněž vyskytuje silně ohrožený mečík střecholistý.
Obec je střediskem letní i zimní turistiky, čemuž odpovídá i značný počet ubytovacích zařízení, většinou penzionů, hotelů, ale i ubytování v soukromí. V létě je zde možnost absolvování mnoha turistických a cykloturistických tras. Atraktivní je i sedačková lanová dráha vedoucí z nedaleké Ramzové až na vrchol Šeráku. V zimě láká návštěvníky hlavně sjezdové lyžování (lyžařské areály Lázeňský vrch a Miroslav, lyžařský vlek v Horní Lipové) a také četnost běžkařských tras.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Dům s pečovatelskou službou Luisin pramen v Dolní Lipové Masív Smrku ze Šeráku Masív Šeráku nad Lipovou Muzeum Slezského Semmeringu v Horní Lipové Pohled na areál lázní v Dolní Lipové Pramen Císaře Josefa II. v Horní Lipové Kostel v Lipové-lázních Masív Smrku z Obřích skal Masív Šeráku nad Dolní Lipovou Muzeum Johanna Schrotha v Dolní Lipové Obří skály, v pozadí masív Smrku

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí