KRÁLOVICE - projekt ozelenění veřejného prostoru v obci

KRÁLOVICE - projekt ozelenění veřejného prostoru v obci

Cílem projektu „Projekt ozelenění veřejného prostoru v obci Královice“ jsou terénní a sadové úpravy zeleně v intravilánu obce Královice. Projekt se zaměřuje na vytvoření nové plochy zeleně s odpočinkovou a rekreační funkcí, která bude sloužit široké veřejnosti, spočívající v odstranění stavební suti, náletových dřevin a ruderálního porostu, srovnání terénu do roviny, založení trávníku výsevem, výsadbou 12 stromů a 776 okrasných keřů a živého plotu a vytvoření přístupové mlatové cesty, vše na pozemcích par.č. 886 a 26/2 v k.ú. Královice u Zlonic.

Předpokládané celkové náklady ve výši 491 728,- Kč

Postup:

11/2014 - zpracována projektová dokumentace

12/2014 - podána žádost o dotaci na SFŽP

15.01.2014 - Akceptace žádosti o podporu ze SFŽP

09.04.2015 - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP - podpora formou dotace ve výši 377 019,- Kč

22.06.2015 - vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele

23.10.2015 - podpis smlouvy o dílo, cena za dílo 434 592,- Kč vč. DPH

akci provede firma: Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ:27263827

26.10.-30.11.2015 - realizace

27.11.2015 - ukončení realizace projektu

Info na: www.obeckralovice.cz