kostel sv. Šimona a Judy

kostel sv. Šimona a Judy

Kostel je považován za raně gotický či pozdně románský. Pochází pravděpodobně z počátku 13. století, doložen je však až k roku 1373. Brzo po svém vzniku byl zásadně přestavěn. Stalo se tak kolem roku 1380 a stavebníky byli páni z blízkých Lipan.

Gotická novostavba měla dvoulodní síňovou dispozici a polygonální presbytář. V roce 1388 nechal k jižní stěně lodi přistavět Mikeš Vrbík z Tismic kapli sv. Kateřiny. Kolem roku 1640, za třicetileté války, byl kostel vážně poškozen. V 60. letech 17. století jej nechal opravit a raně barokně přestavět kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna.
Při této opravě vzalo za své gotické dvojlodí. Po roce 1687 byla k západnímu průčelí kostela přistavěna štíhlá hranolová věž, v jejímž zdivu bylo druhotně použito románské i gotické zdivo i další prvky. V roce 1757 kostel poničili Prusové, při opravě roku 1773 byla ubourána kaple sv. Kateřiny (v jižní stěně lodi se dochoval fragment svorníku) a přistavěna sakristie. Další úpravy a opravy probíhaly v letech 1853 – 1860 (přistavěna předsíň), v r. 1904 (dnešní historizující střecha) a v roce 1933 (odstraněny gotické krovy).

Popis:
Jednolodní obdélný kostel s polygonálním presbytářem, sakristií a předsíní na severní straně, na západní straně s čtyřpatrovou hranolovou věží posunutou mimo osu lodi. Z jižní stěny lodi vystupuje konzola s fragmenty tří klenebních žeber, pozůstatek kaple sv. Kateřiny. Loď je kryta vysokou sedlovou střechou, jejíž oba štíty pocházejí z původní středověké stavby. V roce 1995 zde byly částečně odkryty malby z konce 14. století. Mobiliář je převážně barokní, raně barokní hlavní oltář s plastikami sv. Václava, Ludmily, Štěpána a Vavřince je z roku 166. Kazatelna je z roku 1687. Dva boční oltáře z r. 1750 pocházejí ze zrušeného kostela sv. Máří Magdalény v Českém Brodě.

zdroj: www.hrady.cz