HUTISKO-SOLANEC - Oprava sociálního zázemí - ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

HUTISKO-SOLANEC - Oprava sociálního zázemí - ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Zlínským krajem byla v úvodu roku 2013 vyhlášena výzva k předkládání projektů v rámci programu obnovy venkova, kde jsme v souladu s nastavenými parametry požádali o dotaci na opravu sociálního zázemí v naší Základní a mateřské škole. V rámci této výzvy a žádosti o dotaci jsme byli úspěšní a mohli jsme podepsat smlouvu o poskytnutí podpory na realizaci.

Projekt řešil opravu sociálního zázemí v objektu A v prostoru u tělocvičny, která svým stavem neodpovídala současným hygienickým požadavkům a normám. Sociální zázemí bylo vybudováno stejně jako celá škola v sedmdesátých letech minulého století a z hlediska hygienických požadavků bylo zcela nevyhovující a téměř nepouživatelné. Kapacita jednoho klozetu dívčích WC znemožňovalo více využívat prostor školy, tělocvičny, školní družiny, mateřské školy k řádnému zabezpečení výuky a dalších činností. Současně se záměrem rozšíření vyučovacích ploch do otevřeného átria - nádvoří školy byl tento záměr limitován zabezpečením odpovídajícího sociálního zařízení.

Opravou došlo zároveň k rozšíření tohoto WC pro dívky na čtyři toalety. Předmětné toalety se taktéž využívají při příležitosti konání různých společenských akcí v místní tělocvičně. Realizací projektu došlo k zásadnímu zkvalitnění hygienického zázemí pro žáky a návštěvníky školy a k dodržení předmětných hygienických požadavků a norem. Na realizaci stavby byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala společnost Jiří Fabián a synové z Vidče s nejnižší nabídkovou cenovou. Práce na realizaci projektu proběhly v průběhu letních prázdnin a 23.8.2013 bylo dokončené dílo předáno k užívání.

Konečné náklady na projektu činily celkem 537.747,-- Kč včetně DPH

Dotace Zlínského kraje na tento projekt činila celkem 214.722,-- Kč což je 39,93% z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu.

Více na: www.hutisko-solanec.eu