Drahňovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Drahňovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 25726 Drahňovice 40
Primátor/Starosta: František Košata
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Josef Nepraš
Tel.: +420 317 855 192
Mobil: -
Fax: +420 317 855 759
E-mail:
Web: www.drahnovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 52

Rozloha obce/města v ha: 817

První písemná zmínka: 1401

Úřední hodiny:

-Prezentace:

V krajině širšího okolí se uplatňuje bohaté vzájemné prostupování zemědělského a lesního půdního fondu. V údolních polohách je vyšší zastoupení trvalých travních porostů. Lesní půdní fond zaujímá 56 % plochy správního území obce. Vysokých kvalit z hlediska krajinářského hodnocení dosahuje zejména údolí Křešického potoka a lesní porosty na přilehlých svazích. Je zde několik lokalit evidovaných Českým ústavem ochrany přírody jako stromy chráněné státem. Nejhodnotnější část údolí při dolním toku potoka, která si zachovala své původní kvality téměř neporušené, je navržena k vyhlášení maloplošného chráněného území.

Vzhledem k tomu, že se jedná o území relativně ekologicky stabilní, jsou podél tohoto toku vedeny trasy biokoridorů lokálního i vyššího významu a umístěna četná biocentra. Krajina řešeního území má vysoký koeficient ekologické stability (KES). Je to podíl ekologicky stabilních prvků (lesní půda, trvalé travní porosty, vodní plochy) ku ekologicky labilním prvkům (zemědělské kultury a nezemědělské plochy). Obec Drahňovice leží ve východní části okresu Benešov při hranici s okresem Kutná Hora, v oblasti středního Posázaví. Část této hranice v délce cca 700 m tvoří řeka Sázava. Jižním okrajem katastrálního území obce prochází dálnice D1 Praha - Brno. Silnice III. třídy č. 11126, spojující obec s dálnicí, je zde ukončena.

Ze severní strany je obec přístupná pouze po lesních a polních cestách z údolí Křešického potoka a od řeky Sázavy. Dopravní dostupnost veřejnou dopravou není dobrá. Jedna autobusová linka zajišťuje spojení obce s Divišovem a Vlašimí, nejbližší železniční stanice v Českém Šternberku je vzdálena 5 km. První písemná zmínka o obci je z roku 1401. Historicky byly Drahňovice středně velkou vsí, ne příliš bohatou, se zemědělskou funkcí.Významnější rozvoj obce nastal až v druhé polovině 19. století. V roce 1850 dosáhla obec maximální velikosti, 484 obyvatel, nárůst je doprovázen i rozsáhlejší výstavbou obytných a hospodářských stavení i vybavenosti. V roce 1857 byla na návsi postavena kaplička s kamenným křížem a zvoničkou, v roce 1899 postavila obec vlastní školu, která byla v provozu až do roku 1945.

Za další období hospodářské prosperity lze považovat 20. a 30. léta tohoto století. V roce 1921 zde bydlelo 226 obyvatel, zaměstnaných především v zemědělství, začala se rozvíjet řemesla i obchodní činnost. Toto období bylo provázeno bohatým společenským životem, zakládáním spolků, i rozsáhlejší stavební činností. Období 2. světové války a po roce 1945 se promítlo negativně do postavení Drahňovic. Počet obyvatel trvale klesal odchodem do větších měst i emigrací. Od 60. let se význam obce trvale snižoval, klesal počet obyvatel a v 70. letech byly Drahňovice připojeny k Českému Šternberku a zařazeny mezi tzv. nestředisková sídla určená na dožití. Po roce 1991 získala obec opět samostatnost. Počet trvale bydlících obyvatel zaznamenává pomalý růst, přestože většina ekonomicky aktivního obyvatelstva i nadále z obce vyjíždí. Odvětvová orientace obyvatelstva Zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva v roce 1991 ukazuje, že Drahňovice nejsou zcela typickou venkovskou obcí.

Orientace na zemědělství je oslabená, stejně jako na průmysl. Dominantní sférou působení drahňovického obyvatelstva je terciér, kde je zaměstnáno více jak 50% z ekonomicky aktivních. Orientace na oblast obchodu a služeb znamená i výhledově lepší perspektivu možného uplatnění, včetně existence jistého potenciálu pro rozvoj soukromých podnikatelských aktivit. V obci je zaregistrováno jako podnikatelé celkem 16 osob. V relativním přepočtu na obyvatele patří Drahňovice mezi obce s nejvyšší podnikatelskou aktivitou místního obyvatelstva v rámci okresu (55% z počtu ekonomicky aktivních obyvatel).

Všichni zaregistrovaní podnikatelé mají sídlo podnikání v obci. Podle hlavní činnosti zde působí 8 podnikatelů v zemědělské výrobě, 1 subjekt ve stavební výrobě a přidružených činnostech a 7 podnikatelů v oblasti obchodu a služeb. Bariérou rozvoje místního podnikání je především velikost obce a její poloha, jak geografická, tak i z hlediska dopravního spojení. Ostatní ekonomicky aktivní obyvatelé vyjíždějí za prací především do Vlašimi, v menší míře do Šternova (statek), Divišova a Benešova.

Pracovní příležitosti v samotné obci nejsou žádné, místní podnikatelé pracují bez zaměstnanců. Základní charakteristiky trvale obydleného domovního a bytového fondu ukazují, že zde obec nemá příliš velké rezervy pro svůj rozvoj. Vysoké stáří fondu se projevuje nepříznivě i ve skladbě bytů podle velikosti. Byty o jedné a dvou místnostech tvoří 47% z celkového počtu, velké byty pro vícegenerační bydlení (o 4 a více obytných místnostech) pouze necelých 20%. Zalidněnost bytů byla v roce 1991 relativně nízká, 0,96 osob na 1 obytnou místnost a 19,1 m2 obytné plochy na 1 obyvatele. Obyvatelstvo a bydlení V obci v současné době žije 57 trvale bydlících obyvatel. V roce 1991 byly Drahňovice čtvrtou nejmenší obcí v okrese Benešov. Regresivní vývoj, který byl kontinuelní od roku 1900, kulminoval v osmdesátých letech a ve sčítání 1991 bylo již evidováno pouze 50 trvale bydlících obyvatel. K úbytkům docházelo jak procesy přirozené měny, tak migrací. Po roce 1991 došlo k zastavení úbytku obyvatel, a to především vlivem pozitivního salda migrace. Nepříznivý průběh měly nadále procesy přirozené měny, tj. zemřelo více osob než kolik se narodilo dětí.

Celkový úbytek přirozenou měnou není však od roku 1991 příliš vysoký, jedná se pouze o 4 osoby, tzn. že 7 osob zemřelo a narodily se 3 děti. Přírůstky migrací činí za posledních 5 let celkem 10 osob, tj. 15 osob se do obce přistěhovalo a pouze 5 osob se vystěhovalo. Přesto lze konstatovat, že stávající obyvatelstvo Drahňovic je stabilizované a že dochází k nárůstu atraktivity obce pro trvalé bydlení. Ukázalo se, že odstranění limitů bývalého centrálního plánování rozvoje osídlení může vést k revitalizaci života v obci a k celkovému omlazení populace. Podmínkou je možnost nové výstavby, stabilizace dnešní mladé generace a příchod nových rodin. Růst počtu obyvatel pouze přirozenou měnou není reálný.

Ukazuje to již zmíněný vývoj, ale i vývoj ve věkové skladbě. Od roku 1991 do roku 1994 došlo k poklesu dětské složky při souběžném růstu nejstraší složky obyvatelstva. Index stáří obyvatelstva se pohybuje v současnosti pod hranicí, která je běžná i pro velice malé regresivní obce. K určitému optimizmu může vést pouze existence relativně četné nejmladší skupiny obyvatel produktivního věku (v r. 1991 kategorie 15-19 let, dnes 21 -25 let), která může být v příštích deseti letech hybnou silou rozvoje obce. Pokud však tato generace odejde, ať už z důvodů bytových nebo z důvodů jiných neuspokojivých podmínek života v Drahňovicích, je plnohodnotná existence obce ohrožena.Oznam města/obce:

Momentálně žádné zprávy.

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí