BAKOV NAD JIZEROU - Projekty, dotační řízení

Bakov nad Jizerou

Projekty, dotační řízení města Bakov nad Jizerou

Probíhající projekty:

1. Rozšíření a zkvalitnění MŠ vBakově nad Jizerou
Celkové náklady projektu: 23.631.009,- Kč
Spoluúčast města: 7,5%, tedy 1.772.326,- Kč
Zahájení realizace projektu: květen 2009
Dokončení realizace: srpen 2010

Stavební práce na hospodářském pavilonu byly započaty v srpnu 2009 a dokončeny v prosinci 2009. V průběhu stavby jsme se potýkali s některými technickými problémy. Velkou oporou při realizaci stavby byli paní Dagmar Vlastová, ředitelka MŠ, a dále Ing. Jan Babák, radní a zastupitel města. V prosinci 2009 bylo také dokončeno vybavení interiéru této „Barevné třídy". Hospodářský pavilon byl předán k předčasnému užívání 30. 12. 2009. Fotodokumentace této etapy projektu je obsažena v 1. etapové zprávě, která je uložena na webových stránkách města.

2. Vybudování volnočasového areálu vBakově nad Jizerou
Celkové náklady projektu: 19.765.963,- Kč
Spoluúčast města: 7,5%, tedy 1.482.447,- Kč
Zahájení realizace projektu: březen 2009
Dokončení realizace: březen 2010

V současné době dokončena výstavba in-line drah, rekonstrukce sociálního zařízení (kulaťák), rekonstrukce bývalé pokladny, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybudování dětského hřiště, pokračují práce na opravě oplocení a komunikací pro pěší, úprava sportovišť (plážový volejbal a univerzální hřiště.

3. Volnočasový areál vBakově nad Jizerou - dětské hřiště
Celkové náklady projektu: 1.067.307,- Kč
Spoluúčast města: 7,5%, tedy 80.048,- Kč
Zahájení realizace projektu: březen 2010
Dokončení realizace: červenec 2010

Jedná se o navazující projekt, dotace z EU schválena. Předmětem projektu je vybudování velkého dětského hřiště Vrak lodi Bounty" pro starší kategorii dětí.

4. Revitalizace parku na náměstí
Po vichřici v létě 2009 byly zahájeny práce na obnově parku na náměstí - 1. etapa, současně byla zadána práce na vytvoření studie budoucí podoby parku. Park na náměstí by se měl proměnit v reprezentativní a moderní součást náměstí, smyslem je vytvořit upravené, bezpečné a vhodné prostředí pro společenský i kulturní život na náměstí. Studie obnovy parku má sloužit především jako pracovní materiál k budoucím zásahům do parku a je pouze návrhem, který musí projít ještě schválením po té, kdy bude jasná představa občanů o budoucí podobě náměstí. Studie obnovy parku je v celém rozsahu umístěna na webových stránkách města a k nahlédnutí na MěÚ tak, abyste mohli vyjádřit svoje připomínky, návrhy na změny nebo souhlas s navrhovanými úpravami.

Připravované projekty:

1. Terminál veřejné integrované dopravy vBakově nad Jizerou
Předmětem tohoto projektu je oprava železniční zastávky a rekultivace celého zájmového území na kvalitní zázemí pro cestující železniční i autobusovou dopravu. Stávající budova by měla být opravena, přilehlé dřevěné stavby by měly být nahrazeny novou zděnou přístavbou, kde bude umístěna čekárna ve spojení s informačním centrem, veřejné toalety, malý obchod (trafika). U budovy by měly být umístěny informační panely s vyznačením příjezdů a odjezdů vlaků, případně dalšími informacemi. Kolem budovy budou provedeny zpevněné plochy pro cestující doplněné lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, pítkem, atd.
V současné době je připravena projektová dokumentace tak, aby mohla být připravena žádost o dotaci na základě vypsání výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k danému tématu.

2. Rozšíření a zkvalitnění ZŠ vBakově nad Jizerou
Předmětem projektu je vybudování nových tříd v základní škole, zajištění bezbariérového vstupu pro imobilní občany, zajištění dostatečné kapacity školní družiny, oprava stávajících budov, zejména sociálních zařízení, pořízení nového vybavení speciálních tříd.

V současné době je vypracovávána architektonická studie, která má zjistit možnosti a způsob dosažení shora uvedených cílů. Na zastupitelstvu města v březnu 2010 by mělo být rozhodnuto o způsobu řešení. Po té budou zahájeny práce na projektové dokumentaci a žádosti tak, aby v podzimní výzvě ROP Střední Čechy mohla být žádost podána. V případě úspěchu bude projekt realizován v období červenec 2010 až srpen 2011.

3. Lipová alej na Budách
V září 2008 byl zpracován dendrologický průzkum lipové aleje na Budách za účelem zjištění zdravotního stavu těchto stromů. Výsledek průzkumu bylo, že kromě tří mladých lip vhodných k přesazení je zdravotní stav zeleně neuspokojivý, stromy vykazují poškození a defekty významného rozsahu a existence aleje je ohrožena. Na základě těchto skutečností byla odborníkem doporučena likvidace staré a výsadba nové aleje. V listopadu 2008 bylo toto téma otevřeno k diskuzi na veřejné schůzi s občany místní části Buda, na které většina občanů vyjádřila souhlas s obnovou lipové aleje. S ohledem na tyto skutečnosti byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí, která však nebyla úspěšná.

V září 2009 bylo provedeno šetření za účasti České inspekce životního prostředí za účelem opětovného zjištění současného stavu aleje. Závěry ČIŽP byly takové, že co nejdříve v době vegetačního klidu je bezpodmínečně nutné odstranění sedmi vzrostlých lip z důvodu jejich špatného zdravotního stavu a s ohledem na jejich stabilitu a případné ohrožení okolí. Vzhledem ke stavu lipové aleje bude znovu podávána žádost o dotaci po té, co bude vypsána výzva.

Více na: http://www.bakovnj.cz