Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 – Základní pojmy

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou základní pojmy použity ve významu:

Mgr. Petr Jurík - REGIONWEB, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 74541293
REGIONWEB (dále jen „společnost“) poskytuje služby podle těchto Všeobecných podmínek vlastním jménem a na vlastní náklady a není za tímto účelem sdružena v podnikatelském seskupení či sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami.

Společnost vlastní a provozuje regionální informační portál CZREGION.CZ, který je zaměřen na prezentace v hlavních kategoriích: města, obce, školy, turismus a firmy. Portál přináší informace regionálního charakteru, obsahuje fotogalerie, mapy, informace o aktuálním dění v regionech a v neposlední řadě přináší informace o organizovaných akcích.

„adresát nabídky“: fyzická nebo právnická osoba, které je nabídka společnosti adresována.

„klient“: adresát nabídky, který úkonem zaplacení první platby potvrzuje, že se seznámil s obsahem nabídky, v plném rozsahu jí porozuměl a to včetně jejich smluvních podmínek, a tuto nabídku svou svobodnou vůlí akceptuje s úmyslem uzavřít se společností smlouvu o poskytnutí služeb.

„služba a poskytnuté plnění“: Zajištění umístnění inzerce a reklamy v seznamu měst, obcí, škol, turismu a firem České republiky, publikovaných na stránkách www.czregion.cz, který je provozován, spravován a ve výlučném vlastnictví smluvního partnera společnosti.

Ostatní pojmy jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách použity buď tak, jak jsou vymezeny v textu smlouvy, nebo v běžném významu používaném v obchodním styku v daném oboru.

Článek 2 – Platnost, trvání a zrušení smlouvy

2.1. Tato nabídka obsahující výzvu k první platbě je obchodní nabídkou společnosti k poskytovaní služeb a návrhem na uzavření inominátní smlouvy o poskytování služeb inzerce podle obchodního zákoníku, jehož obsah je uveden v dalších ustanoveních (dále jen „smlouva“). Adresát nabídky má možnost návrh na uzavření smlouvy svobodně akceptovat uhrazením platby za první tři měsíce podle nabídky platnosti smlouvy (dále jen „první platba“) a nebo nabídku společnosti neakceptovat. Smlouva mezi společností a klientem bude považována v souladu s obchodním zákoníkem za uzavřenou uhrazením první platby ze strany klienta na účet společnosti s tím, že smlouva nabývá účinnosti dnem připsání částky první platby na účet společnosti.

2.2. Smlouva bude uzavírána na dobu 12 měsíců do dne navrhnutého fakturačního období s tím, že po uplynutí doby platnosti bude bez dalšího prodloužení prodloužena na dobu dalších 12 měsíců v případě, že některá ze smluvních stran prodloužení smlouvy nezruší písemným oznámením druhé straně nejpozději měsíc před uplynutím platnosti smlouvy.

2.3. Cena za poskytnutí služeb za období 12 měsíců je stanovena společností a je zakomponována v zálohové faktuře, která je neoddělitelnou součástí nabídky. Po úhradě zálohové faktury se adresát nabídky stává klientem a společnost mu vyúčtuje předmětnou službu fakturou s náležitostmi daňového dokladu.
V případě prodloužení smlouvy o dalších 12 měsíců podle bodu 2.2. zůstává dojednaná cena služeb v platnosti a bude klientem uhrazena opět, a to na základě řádných faktur společnosti vystavených před daným ročním obdobím.
V případě, že platné identifikační údaje klienta jsou odlišné od údajů k prodloužení nabídky, je tento povinen e-mailem či písemně oznámit změnu svých fakturačních údajů do 10 dnů od akceptace nabídky, v opačném případě je smluvními stranami údaj o klientovi a jeho adrese považován za požadavek klienta na znění zajišťované prezentace, přičemž při identifikaci klienta, jako smluvní strany, je rozhodující úkon platby jako majitele účtu.

2.4. Klient může od uzavřené smlouvy odstoupit písemným oznámením, které musí být vykonáno do osmi kalendářních dnů od uzavření smlouvy v podobě doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla společnosti s uvedením plné identifikace klienta, variabilního symbolu a dne převedení platby. V případě platného písemného odstoupení od smlouvy, která obsahuje výše uvedené náležitosti, je společnost povinna vrátit první platbu uskutečněnou klientem do 20 dnů od dne doručení oznámení klienta o odstoupení od smlouvy.

Článek 3 – Působnost a použití Všeobecných obchodních podmínek

3.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují všechny právní vztahy mezi společností a klientem, které vznikají na základě smlouvy a nebo v souvislosti s ní.

3.2. Odlišná úprava vztahů mezi společností a klientem je možná jen na základě dohody obou smluvních stran vykonané písemnou formou.

Článek 4 – Povinnosti společnosti

4.1. Společnost bude poskytovat své služby v souladu s obchodními zvyklostmi a standartami v oboru včetně opatření zaměřených na předcházení chyb v systému inzerce a jeho selhání. Za selhání systému inzerce bude pro účely této smlouvy považována nedostupnost informací ze systému s výjimkou nedostupnosti informací v důsledku obvyklé údržby systému inzerce po dobu její realizace. Společnost bude u třetí osoby zajišťovat zvýrazněný preferenční režim vůči svým klientům oproti třetím osobám a subjektům, kteří nejsou klienty, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu příslušných právních předpisů.

4.2. Společnost vzhledem k možnostem použitých technologických postupů nezaručuje klientům trvalou funkčnost systému inzerce a tím i nepřetržité poskytovaní služeb podle této smlouvy. Společnost je v případě selhání systému inzerce či přerušení poskytování služeb povinna přijmout a realizovat všechna opatření vůči svým smluvním partnerům k obnovení funkčnosti systému a poskytovaní služeb, které je možné spravedlivě požadovat, přičemž je plně zodpovědná za zajištění nápravy u těchto třetích osob. Společnost může dočasně přerušit své služby, ale ne na více jak 2 pracovní dny, pro obnovu svých služeb a to bez dohody a ne na náklady klienta.

4.3. Společnost může odmítnout jakoukoliv inzerci, která by mohla poškodit její dobré jméno a také v případě, kdy odporuje zákonu a to i za těch okolností, že by škoda nebyla ekonomicky vyjádřitelná. V tomto případě společnost informuje klienta a vrátí mu uhrazenou sumu.

Článek 5 – Povinnosti klienta

5.1. Klient zodpovídá za to, že data a údaje jím uvedené v inzerci, obsah jednotlivých částí jeho inzerce i inzerce jako celek jsou v souladu s platnými právními předpisy, hlavně předpisy o ochranných známkách a patentech a žádnou částí inzerce nebude zasahováno do práv třetí osoby k ochranné známce či patentu či jiných práv třetí osoby k duševnímu vlastnictví. Společnost nezodpovídá za jakýkoliv zásah zveřejněné inzerce do práv třetích osob a tuto zodpovědnost nese v celém rozsahu klient.

5.2. Klient je povinen poskytnout společnosti podklady pro prioritní inzerci tak, aby mohla řádně a včas zhotovit nabídku v souladu se smlouvou. Klient zodpovídá v plném rozsahu za jakékoliv chyby či rozpory v dodaných podkladech a materiálech.

5.3. Společnost prohlašuje, že všechna data a údaje, které byly použity pro zaslání této nabídky, byly získány z veřejných zdrojů a že společnost neshromažďuje osobní údaje, data a jiné informace kromě údajů nutných pro spolupráci s klientem po akceptaci této nabídky.

Článek 6 – Zodpovědnost za porušení povinností

6.1. Společnost nezodpovídá za škodu, která vznikne klientovi a nebo třetím osobám v souvislosti s poskytováním chybných, nepřesných či neúplných údajů pro zpracování inzerce a realizaci služeb ani za ztrátu, škodu či ušlý zisk nebo zmařená uložená data či ztrátu dat.

6.2. V případě, že společnost podle těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavřené smlouvy zodpovídá za škodu, je její výše limitována výší realizované platby ze strany klienta.

Článek 7 – Rozhodné právo

7.1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí českými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

7.2. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, včetně sporů o její platnost, výklad a nebo zrušení, budou řešeny před regionálním Rozhodčím podle jeho statutu a rokovního pořádku. Strany se podrobí rozhodnutí tohoto soudu a toto bude pro strany závazné.

7.3. Společnost a klient prohlašují, že si pečlivě pročetli tuto nabídku, plně rozumí jejímu obsahu, její obsah považují za srozumitelný, jasný a že důkazem svobodné vůle obou stran vstoupit do smluvního vztahu je předložení nabídky ze strany společnosti a akceptace této nabídky ze strany klienta převedením úhrady.

7.4. Tato nabídka v žádném případě není nabídkou k prezentaci osloveného subjektu v jakékoliv tiskové podobě. Společnost není v jakémkoliv sdružení, smluvním a nebo faktickém vztahu s jakýmkoliv konkurentem na trhu v České republice.
Tato listina není daňovým dokladem, ale nabídkou k uzavření smluvního vztahu. Neuhrazujte, prosím, bez důkladného přečtení Všeobecných obchodních podmínek.

Společnost REGIONWEB