RATMĚŘICE - Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci

Potřeba řešit bezpečnost chodců byla vyvolána rizikovým průtahem silnice II.třídy č. 150 obcí a její stoupající dopravní zatížeností. Cílem projektu proto bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, ochrana osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace ( senioři, děti MŠ, klienti ICSS) při pohybu v obci a bezpečná dostupnost míst občanské vybavenosti v obci.

Na počátku roku 2007 bylo zadáno vypracování celkové studie řešení problému a na základě obdržené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla vytvořena projektová dokumentace na I. etapu projektu: výstavbu přechodů pro chodce a chybějících chodníků. Tato etapa byla realizována díky finančnímu příspěvku z Fondu dopravně bezpečnostních opatření SČK v roce 2008 a na ní navazovala díky dotaci ze stejného fondu v roce 2009 přestavba autobusových zálivů a zastávek. Poslední etapou bylo propojení obou přechodů pěší stezkou, oprava vjezdu do hasičské zbrojnice, výstavba parkoviště a oprava místních komunikací v centru obce. Tyto práce byly dotačně financovány z programu obnovy venkova MMR. Zároveň byl instalován měřič rychlosti na silnici II.tř/150 na vjezdu do obce od Jankova.

Celkové náklady projektu byly 1 909 000 Kč, získané dotační prostředky činily 1 333 000 Kč, spoluúčast obce 576 000 Kč.

Více na: www.ratmerice.cz