DRMOUL - Projekt Obnova místních komunikací

Hlavním strategickým cílem projektu je Regenerace a revitalizace částí obce Drmoul prostřednictvím obnovy místních komunikací, konkrétně jde o ulice K Cechu, Ke Studánce a Luční.

Ulice K Cechu je jednou z nejstarších ulic v obci, okolní zástavba je tedy převážně z I. poloviny
20. století. V rámci údržby byla v této ulici provedena již několikrát dílčí oprava povrchu (oprava děr), přesto je povrch ve špatném stavu. Ulice vede také k novému cíli/atraktivitě – K Cechu sv. Víta, což je zaniklá vesnice v blízkosti obce.

Ulice Luční patří mezi nejfrekventovanější ulici obce. Část ulice tvoří také starší zástavba, v druhé části se jedná o zástavbu novou. Komunikace je ve špatném stavu, nespočet výmolů a děr stěžuje i její zimní údržbu.

Ulice Ke Studánce je poměrně novou ulicí, která ale svým povrchem odpovídá spíše účelové komunikaci. Povrch je pouze zpevněn štěrkodrtí, není vyřešeno odvodnění apod. Ulice se stala také více frekventovanou, jelikož i v této lokalitě v posledních letech přibylo nové výstavby.

Cílem projektu je oživení a vyvážený rozvoj venkovské obce Drmoul prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury, fyzického a kulturního prostředí.

Žádost o dotaci byla podána dne 23. 2. 2015, realizace projektu potrvá do 28. 9. 2015, na všech uvedených komunikací bude obnoven povrch, v několika částech bude vybudován zelený pás osazený trávou a vzniknou parkovací stání se zámkovou dlažbou.

V rámci realizace projektu bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo
na stavební práce, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly
v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu. Partneři projektu jsou průběžně informováni o všech aktivitách projektu.

Informace o projektu jsou umisťovány na webové stránky obce: 

www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/projekty-obce/